Algemene voorwaarden

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Recoat: de besloten vennootschap RecoatV., statutair gevestigd te Ravenstein (KvK-nummer: 66162254);
  2. Wederpartij: ieder rechtspersoon of natuurlijk persoon, die met Recoat een Overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten;
  3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Recoat en Wederpartij betreffende het door Wederpartij
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, Overeenkomsten met, alsmede leveringen van en werkzaamheden en overige handelingen verricht door Recoat. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. De Wederpartij doet afstand van de door haar gehanteerde voorwaarden. Ook indien de voorwaarden van de Wederpartij een bepaling hebben van gelijke strekking als die in de vorige zin is opgenomen, hebben de voorwaarden van Recoat voorrang.

Artikel 2: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

 1. Alle door Recoat gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Recoat kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een overeenkomst met Recoat komt tot stand nadat Recoat een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en/of heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Recoat slechts indien deze door Recoat schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Recoat is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 3: LEVERING

 1. Vanaf het moment van levering zijn gekochte zaken voor risico van de Wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan bedrijf van de Wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door Recoat met de Wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
 3. De Wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering, in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 5. Recoat is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Recoat afzonderlijk kan factureren.
 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de Wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 4: OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Recoat ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Wederpartij kan worden verlangd zoals; oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens Recoat niet nakomen. In geval van overmacht heeft Recoat het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 5: VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSINSTELLING

Recoat is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de Wederpartij te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien de Wederpartij met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsinstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Recoat rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Recoat op vergoeding van alle schaden, kosten en interesses door de Wederpartij.

Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Recoat tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van Recoat op de Wederpartij volledig door de Wederpartij zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door Recoat worden teruggevorderd indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Recoat aanleiding heeft aan te nemen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen de Wederpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op de Wederpartij.

Artikel 7: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Recoat behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. De Wederpartij erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van Recoat gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door Recoat ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij Recoat, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan Recoat deel uitmaakt. De Wederpartij zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door Recoat gegeven instructies. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de van Recoat gekochte goederen te verstrekken aan een andere producten en/of laboratorium.

Voor zover de Wederpartij constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is de Wederpartij gehouden Recoat daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van Recoat te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. De Wederpartij verleent aan Recoat toestemming om alle van de Wederpartij afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij Recoat.

Artikel 8: KLACHTEN

 1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Recoat worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
 2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer de Wederpartij tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl de Wederpartij het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
 3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
 4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat de Wederpartij de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
 5. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door de Wederpartij met alle middelen worden
 6. aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij Recoat ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
 7. Op de Wederpartij rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de Recoat zijn geleverd.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Recoat aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Recoat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Recoat is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Recoat aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Recoat beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Recoat is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Recoat is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Recoat aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Recoat toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Recoat is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Recoat of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 8. Heeft de Wederpartij, in geval van een tekortkoming, een of meer van zijn rechten ter zake van die tekortkoming tegen Recoat uitgeoefend, dan heeft Recoat recht op schadevergoeding jegens degene van wie hij de zaak heeft gekocht.

Artikel 10: VRIJWARING

 1. De Wederpartij vrijwaart Recoat voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Recoat toerekenbaar is.
 2. Indien Recoat uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Recoat zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Recoat, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Recoat en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 11: BETALINGEN

 1. De Wederpartij is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op Recoat is uitgesloten.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door Recoat aangegeven wijze zijn verricht. Het staat Recoat vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien de Wederpartij heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat de Wederpartij beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
 4. Indien de Wederpartij doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is Recoat gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Recoat heeft het recht alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten te ontbinden indien de Wederpartij de verplichting uit een met Recoat gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan de Wederpartij surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Buiten het verschuldigde bedrag is Recoat gerechtigd van de Wederpartij alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van de Wederpartij zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12: GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Recoat partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Recoat is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Recoat het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.